Deklaracja dostępności

Szkoła Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: sns.amu.edu.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej używane są standardowe skróty klawiaturowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Alina Andrzejewska

e-mail: aliand2@amu.edu.pl

tel. 61 829 43 26

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klauzula informacyjna RODO dla osób składających wniosek o zapewnienie dostępności.

Dostępność architektoniczna

Informacje o dostępności budynku, w którym mieści się Biuro Szkoły Nauk Społecznych

Collegium Minus

Adres: ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Kierownik budynku: Zbyszko Jacek (email: jacekz@amu.edu.pl)

Formularz został wypełniony przez: Łukasz Chudziński (e-mail: lukchu@amu.edu.pl, tel. 61 829 44 78)

Opis: W pobliżu bocznego wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, są to miejsca na parkingu wewnętrznym UAM: pierwsze miejsce znajduje się ok. 2 m od wejścia (bocznego), drugie miejsce znajduje się ok. 20m od wejścia (bocznego).

Dodatkowo, na ul. Wieniawskiego znajduje się jedno miejsce parkingowe, ale teren nie należy do UAM, odległość ok. 50 m.

Wejście główne do budynku:

Wejście do budynku od strony dziedzińca wewnętrznego posiada:

Z wejścia do budynku można dostać się windą wyposażoną w przyciski z alfabetem Braille’a, która obsługuje wszystkie kondygnacje, jednak obejmuje tylko jeden segment budynku
(z gabinetami JM Rektora, Prorektorów oraz kluczowych działów administracji centralnej)

Wewnątrz budynku:

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje: pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu zainstalowane w sali nr XVII.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami).

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:

Tel. 61 8294 300, portiernia całodobowa