Rada Szkoły Nauk Społecznych

Zadania Rady Szkoły

  • opracowanie strategii rozwoju działalności naukowej wydziałów szkoły dziedzinowej i sprawowanie nadzoru nad prawidłową i efektywną realizacją działalności naukowej w ramach poszczególnych dyscyplin;
  • opiniowanie wstępnego planu finansowego oraz planu finansowego szkoły dziedzinowej oraz jego wykonania;
  • opiniowanie projektów uchwał wnoszonych pod obrady senatu;
  • opracowanie wytycznych dla rady naukowej dyscypliny w zakresie kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich;
  • kształtowanie polityki zatrudnienia w szkole.

(źródło – Statut UAM § 73 ust. 6)

Skład Rady Szkoły Nauk Społecznych