II Rok Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Praktyka zawodowa

max 60h w roku akademickim

Październik-Czerwiec

Program kształcenia w SDNS

Czwartki/Piątki

Zgłoszenie indywidualnej ścieżki kształcenia

31 października

Wskazanie członków komisji ds. oceny śródokresowej

Rady dyscyplin w porozumieniu z Dyrektorem SDNS

22 grudnia

Posiedzenie Komisji ds. oceny śródokresowej

Czerwiec

Forum Doktoranckie

Czerwiec

Roczne sprawozdanie doktoranta

30 września

Szkoła Letnia

Lipiec-Październik